Lodowisko Koszalin

LODOWISKO
"Alaska"


Koszalin, ul. Fałata 34
(obok hali Gwardii)


Zobacz jak do nas trafić

Lodowisko w Koszalinie Poniedziałek - Piątek
8:00 - 21:00
Lodowisko w Koszalinie Sobota
10:00 - 21:00
Lodowisko w Koszalinie Niedziela
10:00 - 20:00

Ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem
Regulamin

 1. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu.
 2. Bilet należy zachować do kontroli przez cały czas korzystania z lodowiska.
 3. Osoby wykupujące bilet dla opiekuna nie mają prawa do jazdy na łyżwach.
 4. Użytkownicy lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 5. Podczas jazdy na łyżwach należy zachować maksymalną ostrożność.
 6. Zaleca się jazdę w rękawiczkach i czapce.
 7. Obowiązkiem osób korzystających z lodowiska jest wykonywanie poleceń organizatorów, porządkowych oraz podawanych przez głośniki.
 8. Za rzeczy pozostawione w szatni, obsługa nie odpowiada.
 9. Za uszkodzenia telefonów komórkowych, walkmanów oraz innych urządzeń elektronicznych wnoszonych na płytę lodowiska, organizator nie odpowiada.
 10. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 11. Osoby łamiące zasady regulaminu będą wypraszane z lodowiska.
 12. Osoby stale łamiące zasady regulaminu nie będą wpuszczane na lodowisko.
 13. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać organizatorom lub kierownikowi obiektu.
 14. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową do ceny zakupu sprzętu wg. faktury za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
 15. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
 16. Każdy użytkownik lodowiska korzysta z niego dobrowolnie i jest świadomy niebezpieczeństwa oraz możliwości kontuzji i urazów podczas, za co nie ponosi odpowiedzialności właściciel lodowiska.
 17. Dzieci do 7 oraz grupy zorganizowane dzieci i młodzieży mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
 18. Podczas korzystania z wyporzyczalni należy:
  • - z wyporzyczonym sprzętem obchodzić się delikatnie i używać zgodnie z przeznaczeniem
  • - nie chodzić w łyżwach poza obszarem wyłożonym gumowymi matami
  • - za szkody powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania korzystający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
 19. Wstęp na taflę Lodowiska Alaska oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez właścicieli Lodowiska Alaska do celów marketingowych. Osoby, które nie wyrażają zgody na wykorzystanie swojego wizerunku dla powyższych celów proszone są o zgłoszenie się do Właściela Lodowiska Alaska.
 20. Osoby przebywające na terenie lodowiska zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.

Podczas przebywania na lodowisku zabrania się:

 1. Urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania.
 2. Jazdy z dziećmi na rękach.
 3. Jazdy na długich łyżwach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi i plecakami.
 4. Wnoszenia na taflę lodowiska puszek, kartonów i butelek z napojami.
 5. Rzucania śnieżkami.
 6. Siadania na bandach lodowiska.
 7. Chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu.
 8. Palenia tytoniu i picia alkoholu.
 9. Kobiety w ciąży wchodzą na taflę lodowiska na własną odpowiedzialność.
 10. Spożywania alkoholu i przebywania osób w stanie nietrzeźwym

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celach księgowych/rozliczeniowych, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :
Administratorem danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest jednoosobowa Firma Handolwo Usługowa KAJA Anetta Momot, ul. Polnych Kwiatów 25, 75-675 Koszalin

Biuro Rachunkowo - Eliza Pieńkowska, ul. Polnych Kwiatów 11, Koszalin - przetwarzanie danych związanych z dokumentami finansowymi przede wszystkich fakturami zakupowymi i sprzedażowymi - prowadzenie księgowości

Dane osobowe

 • 1. Na potrzeby procesu wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Klienta.
 • 2. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Zobowiązania Administratora

 • 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Klienta nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 • 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online.

Postanowienia końcowe w zakresie przetwarzania danych osobowych
Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 • 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 • 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
Strony www Koszalin xcolor.pl